top of page

Salgs- og leveringsbetingelser for Welcome Post A/S    

Anvendelse og gyldighed

 

Ethvert salg af vare- og tjenesteydelser sker i henhold til efterstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

 

Tilbud

 

Tilbud er kun gældende 30 dage fra tilbudets dato, medmindre andet er aftalt. Aftaler ud over tilbud eller ordrebekræftelse er først bindende efter skriftlig bekræftelse fra Welcome Post. I det efterfølgende kaldet WP

 

Ordre

 

Alle ordrer bør afgives skriftligt. Mundtlige ordrer accepteres, men WP påtager sig i så fald intet ansvar for eventuelle misforståelser. Alle ordrer effektueres på grundlag af disse salgsbetingelser samt eventuelle foreliggende aftaler. Ændringer i forhold til WP salgsbetingelser er kun bindende, hvis de er aftalt skriftligt.

 

Levering og leveringstid

 

Opgivet leveringstid regnes fra ordremodtagelsen. Såfremt køber ikke rettidigt har opfyldt de indgående aftaler, eller på anden måde har forsinket leveringens udførelse f.eks. ved tilføjelse til eller ændringer i ordren, er WP berettiget til at forlænge leveringstiden med en efter omstændighederne rimelig frist, medmindre WP foretrækker at hæve den indgående aftale. WP vil dog på enhver rimelig måde tilstræbe en hurtig levering. Forsinkelse ved levering berettiger ikke køber til erstatning.

 

Priser

 

Hvis WP’s omkostninger ved opfyldelsen af ordrens levering forøges som følge af stigning i arbejdsløn, fragt eller forsikringspræmier, told, vareafgifter valutakurser eller andre forhold, som WP ikke råder over, forbeholder WP sig ret til at regulere priserne forholdsmæssigt. Alle Priser er opgivet i danske kroner og er excl. moms eller anden afgift. Priserne er “ab fabrik”.

 

Betaling

 

Medmindre anden aftale foreligger i skriftlig form er betalingsbetingelserne 8 dage, netto kontant ved levering. Erlægges betalingen ikke rettidigt i henhold til den aftalte betalingsbetingelse, forbeholder WP sig ret til at beregne en månedlig rente på 1% pr. påbegyndt måned af fakturaens slutbeløb til betalingen er modtaget.

 

Ansvar

 

Alt materiale, der bliver betroet WP, vil blive omhyggeligt behandlet og opbevaret - WP påtager sig dog intet ansvar for beskadigelse eller bortkomst af indleveret materiale, samt følgerne heraf. Det påhviler til enhver tid kunden at forsikre alt materiale, der leveres til WP, idet opbevaring af originalmateriale m.v. er for kundens risiko. WP har i intet tilfælde ansvar for driftstab, tabt arbejds-fortjeneste eller andet indirekte eller afledt tab.

 

Endvidere er det køberens ansvar, at der ved varens modtagelse straks kontrolleres for, om varen indeholder det aftalte materiale(indhold). Kan køberen godtgøre, at varen ikke indeholder det aftalte materiale ved leveringen, er WP forpligtet til at levere en mangelfri vare i stedet, men har herudover intet ansvar. WP kan ikke gøres ansvarlig for skade, som følge af varer leveret med fejlagtigt eller mangelfuldt materiale.

 

Såfremt køberen kan godtgøre, at varen ikke overholder de aftalte tekniske specifikationer ved leveringen, er WP forpligtet til at levere en mangelfri vare i stedet, men har herudover intet ansvar. WP kan ikke gøres ansvarlig for skade, der er en følge af urigtig brug af varen. Denne begrænsning i WP’s ansvar gælder ikke, dersom der fra selskabets side foreligger grov uagtsomhed. I dette tilfælde vil

der fra WP’s side kunne ydes en erstatning, der imidlertid aldrig kan overstige prisen for det pågældende arbejdes udførelse hos WP, svarende til fakturaværdien.

 

Kundens opsamlingsbånd, samt harddrives med råfiler o.lign, som ønskes opbevaret i WP's arkiv, bevares gratis i 5 år under betryggende forhold, men dog på kundens eget ansvar.

 

 

Ophavsretlig ansvar

 

Kunden er ene ansvarlig for ophavsretlige forhold for det indleverede materiale. WP kan derfor aldrig blive ansvarlig for kopi-, konverterings- og redigeringsarbejde bestilt af kunden.

EU's persondataforordning GDPR

Welcome Post registrerer og behandler almindelige persondataoplysninger, som navn på kontaktperson, dennes firma email og telefonnummer. Dette gøres for at kunne kommunikere om en opgave, yde en service eller levere en vare, samt lave fakturering, tilbud og kontrakter mv.

Welcome Post opbevarer personoplysninger og sørger løbende for at opdatere disse, indtil den registrerede aktivt beder om at få dem slettet. Den registrerede har ret til at få indsigt i, personoplysninger og få dem rettet eller slettet, med mindre der er en forpligtelse til at opbevare disse oplysninger i henhold til anden lovgivning, eksempelvis opbevaring af oplysninger af hensyn til overholdelse af reglerne om bogføring.

Vi opbevarer endvidere oplysninger om login til f.eks fwplay.com og webftp.welcomepost.dk, som kan indeholde personinformation, der er nødvendig for brugeranvendelse af disse it-systemer.

Enhver virksomhed og person, der arbejder med Welcome Post er forpligtet til at oplyse om forhold, der bør give anledning til at dennes login og brug af Welcome Post´s IT-systemer bliver lukket.

Welcome Post opbevarer og behandler kun persondataoplysninger, som f.eks cpr nr., hvis det er nødvendigt i henhold til anden lovgivning.

 

Reklamation

 

Finder kunden ved varens modtagelse, at den aftalte mængde ikke er leveret fuldt ud, påhviler det køber straks efter modtagelsen, at underrette WP herom. Viser der sig mangler ved de leverede varer, må reklamationer, for at være gyldig, fremsættes skriftlig indenfor 8 dage.

 

Force Majeure

 

Skulle leveringen være forhindret på grund af force majeure, fritager det WP for ethvert ansvar, og WP forbeholder sig ret til helt eller delvis at annullere aftalen, eller udskyde leveringen med den af forhindringen forårsagede forsinkelse, udover den i aftalen fastsatte leveringsfrist. Under force majeure henhører blandt andet arbejdskonflikter, krig eller militærindkaldelse, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, stats indgriben af enhver art, mangel på drivkraftmidler eller omstændigheder i øvrigt, som ligger udenfor WP kontrol og som påvirker WP’s muligheder for at opfylde sin leveringsforpligtelse.

 

Tvister

 

Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelse eller rækkevidde af disse salgs- og leverings-betingelser, eller om en konkret leverance, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København under anvendelse af dansk ret. Såfremt Sø- og Handelsretten ikke har saglig kompetence til at pådømme den konkrete retstvist, er rette værneting Københavns Byret.

 

bottom of page